FKM LEGAL

CZ   EN   RU

FKM LEGAL

Advokátní kancelář

FKM LEGAL

Advokátní kancelář

CZ  RU  EN

Společnost FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář je malou advokátní společností sídlící v Praze a poskytující právní služby ve všech hlavních oborech práva.

O nás

Na počátku založení naší společnosti stála myšlenka poskytování právních služeb způsobem, který by vedl ke spokojenosti jak klienta, tak advokátní kanceláře a který by tak blíže odpovídal pojetí advokacie jako businessu. Věříme, že oboustranné spokojenosti lze dosáhnout pouze poskytováním právních služeb na vysoké úrovni spočívajícím v pochopení cílů poskytovaných právních služeb a společnou prací všech členů advokátní kanceláře.

Klíčem ke spokojenosti klienta je individuální přístup, který s ohledem na malý počet členů naší advokátní kanceláře poskytujeme každému klientovi.

S pomocí našich zkušeností z rozličných oborů práva nabídneme co nejpřijatelnější a nejefektivnější řešení záležitostí klientů, ať už jde o podnikatele, veřejnoprávní korporace či fyzické osoby. Vzhledem k našim jazykovým dovednostem poskytujeme právní služby nejen v českém jazyce, ale soustředíme se i na rusky a anglicky mluvící klientelu.

Naše heslo zní :

"Všichni mohou být spokojeni"

Naše služby

Pro podnikatele

Naše advokátní kancelář poskytuje veškerý právní servis pro podnikající fyzické osoby i obchodní společnosti. Naší prioritou je poskytování právních služeb za účelem předcházení problémům, kterým podnikatelé při své činnosti čelí. Z naší praxe dobře víme, že kvalitně sepsaná dokumentace (ať už smluvní, pracovněprávní či jiná administrativní) může jak zamezit vzniku sporů mezi smluvními stranami, tak i odvrátit či zmenšit riziko udělení pokuty ze strany správních orgánů. Tam, kde je soudní či správní řízení již nevyhnutelné, poskytujeme veškeré právní služby související se zastoupením v tomto řízení.
Členové naší advokátní kanceláře mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb obcím, a to jak na poli veřejné správy, tak v oblasti soukromoprávní.

V rámci poskytování právních služeb podnikatelům se specializujeme mimo jiné na následující:

– smlouvy a dohody, a to jak smlouvy kupní, darovací, nájemní a smlouvy o dílo, tak smlouvy o zápůjčce či úvěru, smlouvy o výpůjčce apod.;
– provádění advokátních úschov peněžních prostředků i úschov listin;
– zajištění dluhů zástavním právem, ručením, finanční zárukou a dalšími instrumenty;
– otázky vlastnického práva a jeho převodů, spoluvlastnictví a jiných věcných práv (služebnosti, zástavní práva, apod.);
– zakládání právnických osob včetně společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev;
– změny společenských smluv, zakladatelských listin a stanov obchodních společností a změny zápisů v obchodním rejstříku;
– likvidace právnických osob;
– převody podílů a akcií v obchodních společnostech;
– právní služby pro zadavatele i uchazeče veřejných zakázek;
– ochrana osobních údajů – sepis informací o zpracování osobních údajů, souhlasů se zpracováním osobních údajů a právních rozborů týkajících se obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);
– právní poradenství e-shopům spočívající jak v zajištění ochrany osobních údajů, tak v tvorbě obchodních podmínek a další související smluvní dokumentace;
– pracovní právo – sepis pracovněprávní dokumentace (pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědí apod.) a právních rozborů;
– stavební právo – zastupování žadatelů o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení; zastupování dalších účastníků územního či stavebního řízení;
– insolvenční právo – zejména zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech souvisejících s insolvenčním řízením;
– obhajoba podnikatelů a členů jejich statutárních orgánů či společníků v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení atd.

PRÁVNÍ SLUŽBY ORGÁNŮM
VEŘEJNÉ SPRÁVY

Zastupování orgánů veřejné správy v soudních řízeních. Právní asistence správním orgánům.

NEMOVITÉ VĚCI

Právní služby spojené s převodem vlastnictví, nájmy, zástavními právy i služebnostmi. Vklady nemovitých věcí do základního kapitálu.

 

Obchodní právo

Zakládání obchodních společností, právní servis podnikatelům. Sepisování obchodních smluv.

Pro fyzické osoby

Společnost FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář je připravena pomoci fyzickým osobám ve všech hlavních oborech práva. Poskytujeme právní služby jak v občanském právu, tak v právu správním či trestním. Ať již potřebujete sepsat darovací smlouvu, zkontrolovat pracovní smlouvu pro Vaše budoucí zaměstnání, zastoupit v přestupkovém řízení či pomoci s pobytovým oprávněním, naše advokátní kancelář Vám je k dispozici.

 

Při poskytování právních služeb fyzickým osobám se specializujeme zejména na tyto oblasti:

– otázky vlastnického práva a jeho převodů, spoluvlastnictví a jiných věcných práv, jako jsou služebnosti a zástavní práva;
– bytové spoluvlastnictví – převody bytových i nebytových jednotek, zakládání společenství vlastníků jednotek, vypracovávání právních rozborů z oblasti bytového spoluvlastnictví, sepis stanov společenství vlastníků jednotek, účast na zasedáních shromáždění společenství vlastníků jednotek;
– provádění advokátních úschov peněžních prostředků i úschov listin;
– převody družstevních podílů;
– cizinecké právo – zastupování v řízení před Ministerstvem vnitra České republiky i před správními soudy ve věcech pobytových oprávnění;
– právní služby v oblasti udělení státního občanství České republiky;
– vymáhání pohledávek v soudním řízení, exekuci i insolvenci;
– stavební právo – zastupování žadatelů o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zastupování dalších účastníků územního či stavebního řízení;
– obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení, sepis trestního oznámení a vypracování právních rozborů z oblasti trestního práva atd.

OBČANSKÉ PRÁVO

Sepisování smluv, dědické řízení, opatrovnictví, vymáhání pohledávek. Právní asistence SVJ. Zastupování v exekučních řízeních.

Insolvenční právo

Sepisování insolvenčních návrhů, incidenční spory. Zastupování dlužníků a věřitelů.

Trestní právo

Obhajoba obviněných a zastupování poškozených v trestním řízení.

Konzultace poskytujeme v českém, ruském a anglickém jazyce.

Spolupracujeme

Naše advokátní kancelář spolupracuje s týmem expertních překladatelů z obchodní společnosti Scientific team s.r.o.

Informace o mimosoudním  řešení sporů

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má klient společnosti FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Orgánem mimosoudního řešení sporů je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, PSČ 110 00, na jejíž internetových stránkách http://www.cak.cz jsou uvedeny podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem.

FKM LEGAL klient

"Vřelý a profesionální přístup s cílem najít řešení"

Velmi příjemné a profesionální vystupování. Právní zástupce se před přijetím mého případu snažil porozumět všem okolnostem, tak aby vyhodnotil ekonomiku celého počínání, což velice oceňuji. Už od první chvíle jsem měl pocit, že má pan Mgr. Matouš Vrběcký velký přehled a snaží se najít opravdu nejlepší řešení. Můžu jenom doporučit.
Tomáš Derner

Napište nám

Otevřeno

Navštivte nás

Po – Čt: 09:00 – 18:00

Pá: 10:00 – 14:00

 

IČO: 09758658

DIČ: CZ09758658

Tomášská 25/6, Praha 1

Tel.: +420 606 786 406

+420 721 802 005, + 420 733 705 587

E-mail: info@fkm.legal

© 2021 FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář. All Rights Reserved