Naše služby

Home | Naše služby
NAŠE SLUŽBY

Pro podnikatele

Naše advokátní kancelář poskytuje veškerý právní servis pro podnikající fyzické osoby i obchodní společnosti. Naší prioritou je poskytování právních služeb za účelem předcházení problémům, kterým podnikatelé při své činnosti čelí. Z naší praxe dobře víme, že kvalitně sepsaná dokumentace (ať už smluvní, pracovněprávní či jiná administrativní) může jak zamezit vzniku sporů mezi smluvními stranami, tak i odvrátit či zmenšit riziko udělení pokuty ze strany správních orgánů. Tam, kde je soudní či správní řízení již nevyhnutelné, poskytujeme veškeré právní služby související se zastoupením v tomto řízení.
Členové naší advokátní kanceláře mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb obcím, a to jak na poli veřejné správy, tak v oblasti soukromoprávní.

V rámci poskytování právních služeb podnikatelům se specializujeme mimo jiné na následující:
- smlouvy a dohody, a to jak smlouvy kupní, darovací, nájemní a smlouvy o dílo, tak smlouvy o zápůjčce či úvěru, smlouvy o výpůjčce apod.;
- provádění advokátních úschov peněžních prostředků i úschov listin;
- zajištění dluhů zástavním právem, ručením, finanční zárukou a dalšími instrumenty;
- otázky vlastnického práva a jeho převodů, spoluvlastnictví a jiných věcných práv (služebnosti, zástavní práva, apod.);
- zakládání právnických osob včetně společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev;
- změny společenských smluv, zakladatelských listin a stanov obchodních společností a změny zápisů v obchodním rejstříku;
- likvidace právnických osob;
- převody podílů a akcií v obchodních společnostech;
- právní služby pro zadavatele i uchazeče veřejných zakázek;
- ochrana osobních údajů – sepis informací o zpracování osobních údajů, souhlasů se zpracováním osobních údajů a právních rozborů týkajících se obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);
- právní poradenství e-shopům spočívající jak v zajištění ochrany osobních údajů, tak v tvorbě obchodních podmínek a další související smluvní dokumentace;
- pracovní právo – sepis pracovněprávní dokumentace (pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpovědí apod.) a právních rozborů;
- stavební právo – zastupování žadatelů o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení; zastupování dalších účastníků územního či stavebního řízení;
- insolvenční právo – zejména zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech souvisejících s insolvenčním řízením;
- obhajoba podnikatelů a členů jejich statutárních orgánů či společníků v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení atd.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PRÁVNÍ SLUŽBY ORGÁNŮM VEŘEJNÉ SPRÁVY

Zastupování orgánů veřejné správy v soudních řízeních. Právní asistence správním orgánům.

NEMOVITÉ VĚCI

Právní služby spojené s převodem vlastnictví, nájmy, zástavními právy i služebnostmi. Vklady nemovitých věcí do základního kapitálu.

OBČANSKÉ PRÁVO

Sepisování smluv, dědické řízení, opatrovnictví, vymáhání pohledávek. Právní asistence SVJ. Zastupování v exekučních řízeních.

NAŠE SLUŽBY

PRO FYZICKÉ OSOBY

Společnost FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář je připravena pomoci fyzickým osobám ve všech hlavních oborech práva. Poskytujeme právní služby jak v občanském právu, tak v právu správním či trestním. Ať již potřebujete sepsat darovací smlouvu, zkontrolovat pracovní smlouvu pro Vaše budoucí zaměstnání, zastoupit v přestupkovém řízení či pomoci s pobytovým oprávněním, naše advokátní kancelář Vám je k dispozici.
Při poskytování právních služeb fyzickým osobám se specializujeme zejména na tyto oblasti:
- otázky vlastnického práva a jeho převodů, spoluvlastnictví a jiných věcných práv, jako jsou služebnosti a zástavní práva;
- bytové spoluvlastnictví – převody bytových i nebytových jednotek, zakládání společenství vlastníků jednotek, vypracovávání právních rozborů z oblasti bytového spoluvlastnictví, sepis stanov společenství vlastníků jednotek, účast na zasedáních shromáždění společenství vlastníků jednotek;
- provádění advokátních úschov peněžních prostředků i úschov listin;
- převody družstevních podílů;
- cizinecké právo – zastupování v řízení před Ministerstvem vnitra České republiky i před správními soudy ve věcech pobytových oprávnění;
- právní služby v oblasti udělení státního občanství České republiky;
- vymáhání pohledávek v soudním řízení, exekuci i insolvenci;
- stavební právo – zastupování žadatelů o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zastupování dalších účastníků územního či stavebního řízení;
- obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení, sepis trestního oznámení a vypracování právních rozborů z oblasti trestního práva atd.

Konzultace poskytujeme v českém, ruském a anglickém jazyce.

OBCHODNÍ PRÁVO

Zakládání obchodních společností, právní servis podnikatelům. Sepisování obchodních smluv.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Sepisování insolvenčních návrhů, incidenční spory. Zastupování dlužníků a věřitelů.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoba obviněných a zastupování poškozených v trestním řízení.